Statuten

 

Statuten Stichting Kynologische Belangenbehartiging Nederland

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De stichting is genaamd: Kynologische Belangenbehartiging Nederland. De stichting kan de verkorte naam Stichting KBN voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: de stichting.
 2. Zij is gevestigd te Kollumerzwaag.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 – Doel

 1. De stichting stelt zich ten doel:
  1. het bieden van een onafhankelijke, volwaardige en professionele mondiale belangenbehartiging in de ruimste zin des woords aan fokkers, eigenaren, liefhebbers en exposanten van (ras)honden, en kynologische (ras)verenigingen;
  2. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de (ras)honden in het algemeen, het voorkomen en bestrijden van misstanden in de kynologie en het bestrijden van erfelijke gebreken en schadelijke kenmerken bij (ras)honden in het bijzonder;
  3. het ontwikkelen van en bijdragen aan dierenwelzijnprojecten en het daarvoor samenwerken met organisaties wereldwijd, inclusief projecten inzake het martelen en afslachten van (ras)honden voor consumptie in o.a. Azië;
  4. het bieden van individuele belangenbehartiging van donateurs;
  5. het verstrekken van adviezen en informatie (gevraagd en ongevraagd) aan donateurs, de kynologische (ras)verenigingen, de kynologische koepelorganisaties en overheden wereldwijd;
  6. het bevorderen van de onderlinge verhoudingen en het contact tussen kynologen, de kynologische (ras)verenigingen en koepelorganisaties;
  7. het bemiddelen bij het zoeken naar oplossingen bij gerezen problemen op kynologisch gebied.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. het uitwisselen van kennis en informatie met de donateurs en organisaties – wereldwijd – welke zich bezighouden met (ras)honden;
  2. Het wereldwijd werven van fondsen ten bate van het verbeteren van erbarmelijke omstandigheden waarin (ras)honden zich wereldwijd bevinden;
  3. het streven naar kennis en een professionaliteit van bestuurders van kynologische (ras)verenigingen;
  4. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van (ras)honden;
  5. het geven van voorlichting over dierenwelzijn en het aan de kaak stellen van wantoestanden met (ras)honden wereldwijd, waarbij samengewerkt kan worden met buitenlandse organisaties welke dit doel onderschrijven;
  6. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken en schadelijke kenmerken binnen (ras)hondenpopulaties en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
  7. het opstellen van plannen ter bestrijding van misstanden inzake dierenwelzijn in het bijzonder projecten inzake het martelen en afslachten van (ras)honden in o.a. Azië, waarbij samengewerkt kan worden met buitenlandse organisaties welke dit doel onderschrijven;
  8. het publiceren van relevante informatie op de website van de stichting;
  9. het uitgeven van een digitale nieuwsbrief;
  10. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie, als ook streven naar samenwerking met bestaande organisaties en overheden;
  11. waar nodig, gebruik te maken van interne en externe mondiale expertise;
  12. het bieden van collectieve en individuele belangenbehartiging;
  13. conflictbemiddeling;
  14. het bieden van advies bij juridische problemen;
  15. het samenwerken met advocaten van donateurs indien donateurs in rechte betrokken worden;
  16. het bieden van individuele en persoonlijke advisering en ondersteuning van donateurs;
  17. het onderzoeken van binnengekomen klachten en, zo nodig, deze doorgeven aan de verantwoordelijke instanties;
  18. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met deze statuten, reglementen en wettelijke bepalingen.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 – Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. het stichtingskapitaal;
 2. subsidies en dona­ties;
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. eventuele andere verkrijgin­gen en baten.

Artikel 4 – Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt ‑ met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde ‑ door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
 5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Artikel 5 – Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland, of via een elektronisch communicatiemiddel, als door de voorzitter te bepalen
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproe­pingsbrie­ven vermelden, behalve datum en tijdstip van de vergade­ring, de te behandelen onderwer­pen.
 6. Zolang in een bestuurs­vergade­ring alle in functie zijnde bestuursleden aanwe­zig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwer­pen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergade­ringen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergade­ring zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aange­zocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of verte­gen­woor­digd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegen­woordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtig­de optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursle­den in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/tele­fax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrij­ven worden alle bestuursbe­sluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmin­gen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

 

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 

Artikel 7 – Bestuursverdeling

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 6 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslid­maatschap eindigt:

 1. door overlijden van een bestuurs­lid;
 2. door zijn bedanken dan wel aftreden;
 3. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 4. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Commissies 

 1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven.
 2. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als bedoeld in artikel 11.
 3. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.
 4. De leden van commissies worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
 5. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.

Artikel 10 – Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penning­meester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opge­maakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. Het bestuur kan besluiten dat de boeken der stichting worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen accountant.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 11 – Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd andere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepas­sing.

 

Artikel 12 – Donateurs

 1. Begrip
  Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen die zich hebben verplicht de stichting door middel van een bijdrage financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De verplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage eindigt eerst met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het donateurschap is geëindigd.
 2. Regelgeving donateurs
  Regelgeving omtrent het (verkrijgen van het) donateurschap en de rechten en plichten van donateurs zijn vastgelegd in het Donateursreglement.

Artikel 13 – Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergade­ring, waarin alle bestuurs­leden aanwezig of vertegen­woordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 14 – Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe­ning van haar vermogen nodig is.
 3. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen doch dient dit in ieder geval een doel te betreffende dat zoveel mogelijk het doel van de stichting nabij komt.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbon­den stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 15 – Slotbepalingen

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, met inbegrip van emailberichten.

STATUTEN STICHTING KBN